quảng cáo Facebook; ngân sách chiến dịch Advantage là gì?

quảng cáo Facebook; ngân sách chiến dịch Advantage là gì?

Bài viết này sẽ giải thích ngắn gọn về Ngân sách chiến dịch lợi thế, Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch. Tiếp thị trên Facebook trên ABO là gì? Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo là một Chiến dịch cài đặt Chiến dịch trên Facebook…